• Zwroty i reklamacje

ZWROTY: 

 • Od 25 grudnia 2014 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, konsumentom przysługuje czas 14 dni na zwrot towaru. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Art.34 pkt 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.
 • W celu dokonania zwrotu wypełnij Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przesłane na Twój adres mailowy wraz z potwierdzeniem Przyjęcia zamówienia w sklepie helloTOOLS.eu. W informacji zwrotnej wysłanej na podany adres mailowy otrzymasz informację o rodzaju spedytora oraz adres na jaki należy wysłać zwracany produkt. Otrzymasz też unikalny numer identyfikacyjny, który ułatwi nam przyjęcie zwrotu i rozliczenia. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki mamy zwrócić zapłatę.
 • W ciągu dwóch dni roboczych od odebrania przesyłki dokonamy sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca, która zostanie wysłana pod wskazany w oświadczeniu adres. Po jej akceptacji, w ciągu 7 dni roboczych, dokonamy zwrotu zapłaty na wskazane konto. Zwracamy wartość zwróconego towaru wg cen w jakich został kupiony. 
 • Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ZWROTY MAGAZYN al. Okulickiego 20, 35-222 Rzeszów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 • Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności.
 • Więcej o ZWROTACH w Regulamin sklepu helloTOOLS.eu (§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, § 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, § 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI)

REKLAMACJE:

 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 • Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
  b. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  d. Żądać usunięcia wady.
 • Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 • Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ZWROTY MAGAZYN al. Okulickiego 20, 35-222 Rzeszów.
 • Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 • Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

GWARANCJE: 

 • Wszystkie produkty w sklepie www.helloTOOLS.eu objetę są gwarancją producenta.
 • Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (fakturą dla osób fizycznych lub fakturą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), który należy dołączyć do ewentualnego zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta.
 • Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej dołączanej do produktu dostarczonego Kupującemu.
 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.